Pályázat csemetekertek gépbeszerzésének támogatása

Sep 9, 2020

Magyarország Kormányának pályázati felhívása az erdészeti csemetekertek versenyképességének fokozására,
valamint az innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák elterjesztésének támogatására. A pályázati felhívás
kódja: VP2-4.1.3.7-20

A pályázat célja

A hazai jó minőségű erdészeti szaporítóanyag iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint az
erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új
gépek, eszközök beszerzése vagy minőségi cseréje jelentős terheket ró a
gazdálkodókra, amely indokolttá teszi a megfelelően ösztönző támogatási rendszer kialakítását.
Ebből adódóan a felhívás elsődleges célja az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának
javításához szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése.

A pályázók köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek
  adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti
  évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 • támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%- a mezőgazdasági tevékenységből származott

A pályázat részletei

A pályázat keretösszege: 1 milliárd Ft
A támogatás összege: legfeljebb 50 millió Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Támogatás mértéke: legfeljebb 60%
A támogatott pályázatok várható száma: 100 – 150 db

Támogatható tevékenységek:

 • Az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat hatékonyságának javításához szükséges, a felhívás 4.
  számú mellékletében felsorolt gépek, eszközök beszerzése:
  1. Traktorok
   Kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem
   haladó traktor beszerzése támogatható.
  2. Terület-előkészítés gépei
  3. Talaj-előkészítés gépei
  4. Növényvédelem gépei
  5. Szaporítóanyag-termesztés gépei

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • projekt-előkészítés,
 • projekt-menedzsment,
 • a felhívás 3.1.1.1. fejezete alapján kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységekhez
 • kapcsolódó vezérlő, térinformatikai szoftverek megvásárlása,
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei (pl.: targonca, rakodógép) a Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás
 • figyelembe vételével.

A projekt fizikai befejezésére a támogatási jogviszonyt keletkeztető támogatói okirat hatálybalépését követő naptól
számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja, hogy a projekt megfelel Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a
Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-ei 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell
az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét
kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb
támogatásból állhat.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban.

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek
az általános elszámolhatósági feltételeknek.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 • A 3.1.1.1 fejezetben foglalt 1.-5. tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések;
 • Az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek
 • Immateriális javak beszerzése, ennek keretében kizárólag a támogatott tevékenységhez kapcsolódó vezérlők, számítógépes, térinformatikai szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;
 • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei.

Értékelési szempontok

 • Környezeti szempontok érvényesítése.
 • A projekttel érintett üzemben a foglalkoztatotti létszám növelése. (Egy újonnan teremtett munkahelyre
 • eső igényelt támogatási összeg.)
 • Térségi szempontok érvényesítése.
 • Üzleti terv minősége
  • Az erdészeti szaporítóanyag termesztésből származó árbevétel vizsgálata.
 • Az erdészeti szaporítóanyag termesztési tevékenység időtartama.
 • Csemetekerti engedély megléte
 • Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács tagság
 • Piaci értékesítési lehetőségek.
 • Családi gazdálkodás.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, pályázati portálunkon csak a pályázatok legfontosabb részleteit
publikáljuk.

Határidő: 2021. július 20.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek
elbírálásra:

 • Első szakasz: 2020. szeptember 1. – 2020. szeptember 8
 • Második szakasz: 2020. november 3.– 2020. november 10.
 • Harmadik szakasz: 2021. január 12. – 2021. január 19.
 • Negyedik szakasz: 2021. március 9. – 2021. március 16.
 • Ötödik szakasz: 2021. május 11. – 2021. május 18.
 • Hatodik szakasz: 2021. július 13. – 2021. július 20.