Kertészeti üzemek korszerűsítése – Pályázat mezőgazdasági termelőknek

Sep 1, 2020

Magyarország Kormányának pályázati felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők számára a kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások támogatására. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3-20

A pályázat célja

A Felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A Felhívás a kertészeti létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását.

A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők hazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.

A pályázók köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Mezőgazdasági termelők

A pályázat részletei

A pályázat keretösszege: 30 milliárd Ft

A támogatás összege: legfeljebb 2 milliárd Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:

 • a közép-magyarországi régióban legfeljebb 40%
 • a nem közép-magyarországi régióban legfeljebb 50%

A támogatott pályázatok várható száma: 250-300 db.

Támogatható tevékenységek:

 1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:
  1. Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése.
  2. Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház bővítése.
  3. Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése.
  4. Meglévő fóliahézak, üvegborítású növényházak energiahatékonységénak javítására vonatkozó tevékenységek.
  5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  6. egyéb megújuló energia hasznosítása
 2. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:
  1. Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése
  2. Hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozó tevékenységek
  3. Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek
  4. A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
  5. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- ésburgonyatárolók energiahatékonyságának javítására vonatkozó tevékenységek
  6. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Öállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A 3.1.1. pont 1. célterület 1., 2., és 3. alpontjaihoz kapcsolódóan növényházi művelő eszközök beszerzése
  • Növényházban haszálható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei, valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök. (5.7 pontban foglalt korlátozás figyelembevételével).
 • A 3.1.1. pont 1. és 2. célterület alapján megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódóan támogathatóak a következő beruházások
  • A projekt részeként megvalósítandó infrastrutúra-jelesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastrutúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását.
 • A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek szintén öneállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak (mindkét célterület kapcsán):
  • Projekt előkészítés
   • szakmai előkészítés
   • közbeszerzés
  • Mérnöki feladatok
  • Projektmenedzsment
  • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységet.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjátől eltérően – megkezdett projekthez nem igényelhető.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítását befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel Az Európai Regionáls Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Regionáls Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-ei 1303/2013/EU rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögztett elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 • a 3.1. pont szerinti tevékenységek költségei;
 • az előző pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek:
  • az építészek, mérnökök díjai,
  • hatósági eljárási díjak,
  • tanácsadói költségek,
  • közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai,
  • tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei,
  • műszaki ellenőri szolgáltatás költségei,
  • könyvvizsgálat díja,
  • projekt-előkészítési és tervezési költségek,
  • projekt-menedzsment költségek.
 • a következő immateriális projektek: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;
 • a műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés.

Értékelési szempontok

 • A projekthez kapcsolódó termelőo csporti, vagy termelői szervezeti tagság
 • Energiahatékonyság javításra irányuló tevékenység és/vagy megújuló energiaforrás hasznosítás
 • Környezeti szepotok érvényesítése
 • A projekttel érintett üzemben a foglalkoztatotti létszám növelése
 • Térségi szempontok érvényesítése
 • Üzleti terv minősége

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, pályázati portálunkon csak a pályázatok legfontosabb részleteit publikáljuk.

Pályázat benyújtása

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Határidők:

 • Elsző szakasz: 2020. október 19. – 2020. november 20.
 • Második szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19.