Állattartó telepek fejlesztésének támogatása – Pályázat mezőgazdasági termelőknek

Sep 1, 2020

Magyarország Kormányának pályázati felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes
csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők számára az állattartó telepek fejlesztését szolgáló beruházások
támogatására. A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.-20

A pályázat célja

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség
nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények
létrehozására, kialakítására, továbbá állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére is. Emellett az
állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése,
valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás
további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás
növelése.

A pályázók köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Mezőgazdasági termelők

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

A pályázat részletei

A pályázat keretösszege: 50 Mrd Ft
A támogatás összege: 5 millió – 2 milliárd Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:
a közép-magyarországi régióban legfeljebb 40%
a nem közép-magyarországi régióban legfeljebb 50%
A támogatott pályázatok várható száma: 200 – 250 db

Támogatható tevékenységek:

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá
állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

 1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
 5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia
felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

 1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság
  javítása.
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel
együttesen támogathatóak:

a) Projekt előkészítés:
szakmai előkészítés,
közbeszerzés;
b) Mérnöki feladatok;
c) Projektmenedzsment;
d) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a Felhívás 3.1.1. A) pontjában szereplő
önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • a) A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7
  pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja az üzemen belüli
  anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi
  infrastruktúra (lásd: Fogalomtár) megvalósítását;
 • b) Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati
  rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria
  rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása – a
  Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével;
 • c) Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (5. számú szakmai melléklet szerint) – a
  Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével;
 • d) A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló), a
  Felhívás 5.7 pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével (Rakodógépek beszerzése az üzemen belüli
  anyagmozgatás gépeinek beszerzése alatt támogatott az a) pont szerint);
 • e) Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése
 • f) Új állattartó telep létesítése kapcsán (kizárólag zöldmezős beruházás esetén) trágyatároló (lásd:
  Fogalomtár) építése;
 • g) Termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek a Felhívás 5.7
  pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll
rendelkezésre.

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja, hogy a projekt megfelel Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a
Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-ei
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét
kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb
támogatásból állhat.

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban, amely
több célterületre is vonatkozhat.

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek
az általános elszámolhatósági feltételeknek.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 • a) a 3.1 pont szerinti tevékenységek költségei;
 • b) az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek:
  • az építészek, mérnökök díjai,
  • hatósági eljárási díjak,
  • tanácsadói költségek,
  • közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai,
  • tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei,
  • műszaki ellenőri szolgáltatás költségei,
  • könyvvizsgálat díja,
  • projekt-előkészítési költségek (pl.: tervezés költségei),
  • projekt-menedzsment költségek.
 • c) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése,
  valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;
 • d) a műveleti célterületekhez kapcsolódó, kizárólag a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a
  kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés.

Értékelési szempontok

 • A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti tagság
 • Energiahatékonyság javításra irányuló tevékenység és/vagy megújuló energiaforrás hasznosítás
 • A projekttel érintett üzem(ek)ben a foglalkoztatotti létszám növelése
 • Környezeti szempontok érvényesítése
 • Térségi szempontok érvényesítése
 • Üzleti terv minősége

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, pályázati portálunkon csak a pályázatok legfontosabb részleteit
publikáljuk.

Pályázat benyújtása

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet
benyújtani.

Határidők:

 • Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.
 • Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 1.